خبر باغستان : مشکل انتخاب رشته کشاورزی برای دختران در شاخه نظری و نبود هنرستان کشاورزی و سردرگمی دانش آموزان و عدم ثبت نام در سایر رشته ها و تغییر رشته – پاسخ اقای بهمن زاده معاونت متوسطه آموزش و پرورش شهرستان شهریار

نبود هنرستان کشاورزی و مشکل انتخاب رشته کشاورزی برای دختران در شاخه نظری

 

نظر شما!!