فوتوتیتر هشدار رهبری درباره استفاده از شبکه های ماهواره 

مقام معظم رهبری درباره استفاده از شبکه های ماهواره‌ ای می‌فرمایند :

ماهواره واقعا گنداب فسادی است که تیرهای زهرآگین خود را به سمت ملتها و کشورها هدفگیری می‌کند.

جنگ نرم

جنگ نرم

نظر شما!!