بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی در شهر باغستان و توضیحات آقای عبدالعلی

نظر شما!!