به گزارش روابط عمومی خبر باغستان : آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

مناقصه عمومی شهرداری باغستان در نظر دارد نسبت اجرای بتن و روکش آسفالت خیابان آزادگان نصیرآباد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شـرایط (دارا بودن حداقل رتبه ۵ در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی) جهت شرکت در مناقصـه دعوت بعمل می آید. ۱. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. ۲. تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ تا تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ مهلت دریافت اسناد و تحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد. ۳. مبلغ برآورد قرارداد تا سقف ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴. سپرده شرکت در مناقصه ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵. برندگان اول و دوم و سوم مناقصه درصورت حاضر نشدن جهت انعقاد قرارداد، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. ۶. مشروح جزئیات شرایط مناقصه در اسناد مندرج است. ۷. هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد. ۸. تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات عمده در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ (روز دو شنبه) ۹. محل دریافت اسناد: شهریار ـ باغستان ـ بلوار امام خمینی(ره) ـ بلوار ولیعصر(عج) خیابان لاله دوم اصلی ـ شهرداری باغستان ـ امور قراردادها تلفن: ۶۵۲۳۸۰۰۶-۰۲۱

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir
___________________________________________
www.khabarbaghestan.ir | پایگاه خبری ، خبر باغستان

نظر شما!!