دیدار رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی باغستان با قوتی مدیر عامل

محمد محرمی قیه باشی و جعفر طالبی قیه باشی

نظر شما!!