به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

📣 صدای شهروندان نصیرآباد
⚠️ قابل توجه مسئولین سدمعبر
🔺چندمین پیام منتشرشده در مورد سد معبر در خبر باغستان
نصیرآباد ، خ بهشتی

مسئولین=رسیدگی

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!