فرهنگ سازی – ۲۴ (توقف در پیاده رو)

به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم
توقف و پارک وسایل نقلیه در پیاده رو ها ، ظلم اشکار به دیگر شهروندان است .

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!