فرهنگ سازی – ۸ (قناعت)

گنجی بهتر از قناعت نیست

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!