فرهنگ سازی – ۴ (اعتیاد به گوشی)

اگر بدون گوشی احساس کمبود می کنید
شما معتاد شده اید

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!