فرهنگ سازی – ۳ (پیاده رو)

 

موتور سواری با ورود به پیاده رو

آرامش شهر را گرفت

 

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان

 

www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!