فرهنگ سازی – ۳۷ (فرهنگ – پاکبان)

از همین امروز همه با هم واژه
پاکبان
را برای نامیدن این مردان بزرگ و خدمتگزار جامعه بکارببریم .

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

(مطالب فرهنگ سازی – تصاویر فرهنگ سازی- فرهنگ سازی عکس نوشته)

نظر شما!!