فرهنگ سازی – ۳۶ (صرفه جویی در مصرف آب)

صرفه جویی ۳۰۰ لیتر آب
با استفاده از سطل در هر بار شستن ماشین

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

(مطالب فرهنگ سازی – تصاویر فرهنگ سازی- فرهنگ سازی عکس نوشته)

نظر شما!!