فرهنگ سازی – ۳۴ (مواد مخدر)

اگر مواد مخدر تو را نکشد
غصه اش مادرت را خواهد کشت

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

 

 

(مطالب فرهنگ سازی – تصاویر فرهنگ سازی- فرهنگ سازی عکس نوشته)

نظر شما!!