فرهنگ سازی – ۳۰ (تابلو چراغ قرمز)

ارتباط با زندگی را قطع می کند
بی توجهی به رنگ ها !

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!