فرهنگ سازی – ۲۳ (صرفه جویی در مصرف آب)

سیراب شدن روزانه ۱۵۰ نفر با جلوگیری از چکه کردن هر شیر آب

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!