فرهنگ سازی – ۱۷ (خوب حرف بزنیم)

خوب حرف بزنیم
حرف خوب بزنیم
پرگویی نکنیم

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!