فرهنگ سازی – ۱ (کلاه ایمنی)

سر به راه شویم

کلاه ایمنی از صدمات ۸۰ درصد سر جلوگیری می کند

 

 

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان

www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!