فرهنگ سازی – ۱۱ (معتاد به گوشی)

اگر در مهمانی ها سرگرم گوشی هستید
شما معتاد شده اید

انتهای مطلب فرهنگ سازی/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!