صدای شهروندان نصیرآباد-مشکل سگ های ولگرد ، مواد فروش و معتادین در انتهای خ مدرس

صدای شهروندان نصیرآباد-مشکل سگ های ولگرد ، مواد فروش و معتادین در انتهای خ مدرس

به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :
📣 صدای شهروندان نصیرآباد

🔺مشکلات خیابان مدرس نصیرآباد
🔸مشکل سگ های ولگرد ، مواد فروش و معتادین در انتهای خ مدرس

مسئولین=رسیدگی

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!