به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

📣 صدای شهروندان نصیرآباد

🔺قابل توجه کسبه محترم نصیرآباد
🔸 شما مغازه را اجاره نموده اید و نه پیاده رو و خیابان را !؟

مسئولین=رسیدگی

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!