به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

📣 صدای شهروندان نصیرآباد

🔺 مشکل بزرگ ، بازگشت فروشندگان مواد مخدر جنب کانال و پارک امید
بعد از طرح جمع آوری فروشندگان موادمخدر

مسئولین=رسیدگی

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!