چاله و حفره های زیاد در خ آزادگان وسایرمعابر نصیرآباد آسفالت شد.

چاله و حفره های زیاد در خ آزادگان وسایرمعابر نصیرآباد آسفالت شد.

نظر شما!!