به گزارش روابط عمومی خبر باغستان :

رسیدگی شد

🔸پس ازانتشارعدم آمادگی باغستان جهت میزبانی مهمان هاومسافران نوروزی درشهرباغستان واعلام ۹مشکل در #خبرباغستان

شستشو ورنگ آمیزی جداول وگلکاری بلوارهاصورت گرفت

انتهای خبر/خبر باغستان
www.khabarbaghestan.ir

نظر شما!!