به گزارش خبر باغستان ،اولین جلسه انجمن نوساخت نگاران تنها انجمن عمران و آبادانی شهرستان شهریار استان تهران باحضور اعضای اصلی آقایان مهندس فتحی ، بیرانوند، جنگجو، عباسنژاد، اسماعیلی ،کاظم زاده ،شکری،رجبی و قلی پور برگزار گردید.

ضمن اینکه در این جلسه که با حضور اعضا بطور رسمی برگذار گردید درمورد اهداف و عملکرد انجمن و همچنین معرفی اعضا و شاخه های تحصیلی
واستفاده از نظرات اعضای اصلی برای پیشرفت هرچه بهتر انجمن در سطح شهر هرکدام از اعضا سخنرانی کردند.

افزودنی است که آقایان مهندس امامی ،مهندس جمالی و مهندس جنگجو از اعضای منتخب شورای شهر باغستان نیز در این جلسه حضور داشتند و نکاتی را درمورد حمایت این انجمن از سوی شورای شهر و همچنین همکاری بیشتر در زمینه های مرتبط با اهداف انجمن سخنانی بیان کردند.

نظر شما!!