خوانده شدن بیانیه پایانی راهپیمایی ضداستکباری مردم باغستان

خوانده شدن بیانیه پایانی راهپیمایی ضداستکباری مردم باغستان

نظر شما!!