۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی باغستان شهریار آزادسازی شد

۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی باغستان شهریار آزادسازی شد

نظر شما!!