معضل سگ های ولگرد در محلات باغستان و ناتوانی شهرداری باغستان در جمع آوری

معضل سگ های ولگرد در محلات باغستان و ناتوانی شهرداری باغستان در جمع آوری

نظر شما!!