نتایج انتخابات چهارمین شورای اسلامی شهر باغستان

 

۱ مهدی شاهسون ۸۱۰۰

۲ مریم زند (مشهور به دکتر زند) ۶۸۲۹

۳ سعید علی محمدی ۶۸۱۱

۴ سیدحسین ترابی تکیه ۵۹۱۶

۵ ایمان خانی ۵۸۱۲

۶ حسین نادری مولان ۵۴۵۲

۷ حبیب عشایرپور ۵۱۶۳

۸ بیت اله خانی پالطلو ۴۵۶۷

۹ بهروز اسدی حسینعلی بگلو ۴۵۲۳

نظر شما!!