مشارکت مردمی موجب افزایش میزان خدمات و کاهش بسیاری از معضلات اجتماعی میشود

مشارکت مردمی موجب افزایش میزان خدمات و کاهش بسیاری از معضلات اجتماعی میشود

نظر شما!!