ذکری که حفظ کننده ی شما از آتش جهنم می‌باشد خواص ذکر صلوات

ذکری که حفظ کننده ی شما از آتش جهنم می‌باشد خواص ذکر صلوات

نظر شما!!