بازدید مهندس محمودی از مجموعه صنعتی بازسازی موتورهای قطار و کشتی در شهر باغستان

بازدید مهندس محمودی از مجموعه صنعتی بازسازی موتورهای قطار و کشتی در شهر باغستان

نظر شما!!