بازدید مهندس ترکی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از پروژه های عمرانی شهر باغستان

بازدید مهندس ترکی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از پروژه های عمرانی شهر باغستان

نظر شما!!