بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی از سطح شهر

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی از سطح شهر

نظر شما!!